tel تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی برودتی 09127751882          

با تجربه و بهره مندی از دانش روز و نیروی جوانی برآنیم تا وجه تمایزی در طراحی، اجرا، نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات، برودت و برق صنعتی خلق کنیم

آزمایش سالم بودن کمپرسور بسته

این مطلب میتواند برای کسی که در زمینه خدمات تاسیات حرارتی برودتی فعالیت دارد مفید باشد.
یک کمپرسور بسته در صورتی سالم است که دارای شرایط زیر باشد:
١- بین سیم پیچ های آن قطعی وجود نداشته باشد.
۲- سیم پیچ استارت و سیم پیچ کار دارای مقاومت باشند (مقاومت سیم پیچ کار کم تر از سیم پیچ استارت است).
٣- هیچ کدام از سیم پیچ ها با بدنه اتصالی نداشته باشند.
۴- بعد از روشن شدن کمپرسور در لوله ی رانش فشار خروجی وجود داشته باشد (بیش تر از فشار کار کندانسور در دمای تقطیر).
۵- جریان بی باری کمپرسور کم تر از جریان نامی دستگاه تبرید (دستگاهی که این کمپرسور بایستی بر روی آن نصب گردد) باشد.
توجه: معمولاً بر روی کمپرسورها جریان الکتریکی نامی درج نمی شود، چون هر کمپرسوری با هر نوع ماده مبرّد یک جریان نامی دارد ولی بر روی آن ها جریان لحظه ای راه اندازی را که همان جریان روتور قفل شده باشد (L.R.A) می نویسند تا براساس این جریان کلید، فیوز، کابل و دیگر اجزای الکتریکی مدار انتخاب شود.
۶- صدای کار کردن کمپرسور کاملاً عادی باشد.
در جدول ۲-۲ مشخصات چند نمونه کمپرسور بسته نشان داده شده است

آزمایش سالم بودن کمپرسور بسته
جدول 2-2-مشخصات چند نمونه کمپرسور بسته با مبرد a134
1-5-2-آوومتر (مولتی متر): آوومتر (مولتی متر) دستگاهی است که می توان به وسیله ی آن چند کمیت مختلف را اندازه گرفت. کلمه ی آوومتر ساخته شده از کلمات آمپر، ولت، اهم و متر است. از این دستگاه می توان هم برای اندازه گیری و هم برای عیب یابی استفاده کرد. این دستگاه در دو نوع کتابی و انبری ساخته می شود و هر نوع آن به دو صورت عقربه ای (انحرافی) و دیجیتالی موجود است.
اهم متر: با استفاده از اهم متر می توان قطع و یا وصل بودن مدار الکتریکی قطعات الکتریکی یا سیم کشی دستگاه تبرید را آزمایش کرد و از سالم یا خراب بودن آن ها مطلع شد. اهم متر یک وسیله ی بسیار خوب برای عیب یابی مدارهای الکتریکی است.
آوومتر انبری: مولتی متر انبری نوعی دستگاه اندازه گیری مركب الکتریکی است که از آن برای اندازه گیری جریان متناوب، ولتاژ متناوب و مقاومت الکتریکی استفاده می شود. البته از این دستگاه برای اندازهگیری جریان متناوب (حتی جریان های متناوب بالا) بیش تر استفاده میشود.
اجزای ساختمان آوومتر انبری
۱- دو فک، یکی ثابت و دیگری متحرک، که به شکل انبر نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند. به همین جهت است که این وسیله را آمپرمتر (آوومتر) انبری می نامند.
۲- اهرمی که فکّ متحرک را باز و بسته می کند.
٣- کلید انتخاب مقیاس که با آن می توان حداکثر مقادیر عبوری جریان-ولت و اهم را انتخاب کرد.
۴- صفحه ی مدرّج که بر روی آن تقسیمات مربوط به شدت جریان، ولتاژ و مقاومت درجه بندی شده است.
۵- دو رشته سیم رابط دارای فیش و در بعضی یک رشته سیم مجهز به باتری قلمی برای اندازهگیری مقاومت.
۶- دو عدد جا فیش محل اتصال سیم های رابط.
۷- پیچ تنظیم مکانیکی برای انطباق عقربه روی صفر صفحه ی مدرّج.
۸- پیچ ولوم برای تنظیم صفر اهم متر (adj-zero).
۹- کلید قفل عقربه که با آن بعد از اندازه گیری، عقربه را قفل می کنند و بعد با فرصت کافی مقدار آن را می خوانند.
شكل 17-2 شکل ظاهری و قسمتهای مختلف مولتیمتر کتابی و آوومتر انبری را نشان میدهد

آزمایش سالم بودن کمپرسور بسته


الف) نمای ظاهری آوومتر کتابی دیجیتال
ب) نمای ظاهری مولتی متر کتابی دیجیتال با قابلیت اندازه گیری درجه حرارت
ج) قسمت های مختلف آوومتر کتابی دیجیتال    د) مولتی متر انبری دیجیتال
شكل ۱۷-۲-چند نوع مولتی متر کتابی و انبری
    هـ) آوومتر انبری دیجیتال با قابلیت اندازه گیری فرکانس     و) آمپرمتر انبری دیجیتال
ادامه ی شکل 17-2-چند نوع مولتی متر کتابی و انبری


طریقه ی اندازه گیری جریان متناوب
1- ابتدا عقربه را در صورتی که روی صفر قرار ندارد به وسیله ی پیچ تنظیم مکانیکی بر روی صفر منطبق کنید.
۲- کلید انتخاب مقیاس را روی آمپرمتر قرار دهید. چنان چه حدود آمپری را که می خواهید اندازه بگیرید نمی دانید ابتدا کلید را روی حداکثر آمپر قرار دهید. در صورتی که عقربه ی دستگاه در وسط یا نیمه ی دوم صفحه ی مدرّج قرار نگیرد باید کلید انتخاب مقیاس را کم کرد تا عقربه تا آن جا که ممکن است به وسط صفحه حرکت کند.
3- اهرم را فشار دهید تا فک متحرک از فک ثابت جدا شود.
۴- سیم حامل جریان متناوب را داخل فضای بین دو فک قرار دهید و اهرم را آزاد کنید تا فکها به یکدیگر وصل شوند. مقدار آمپری را که عقربه در صفحه ی مدرّج نشان می دهد بخوانید.
۵- توجه داشته باشید که فقط یک سیم (فاز یا نول) باید بین فضای دو فک قرار گیرد در غیر این صورت آمپرمتر عدد صفر را نشان می دهد (شکل ۱۸-۲).

 

روش اندازه گیری شدت جریان با آمپرمتر انبری

در صورتی که شدت جریان کم باشد می توان دو یا چند حلقه از سیم را در بین دو فک قرار داد در این حالت شدت جریان خوانده شده تقسیم بر تعداد حلقه ها برابر با آمپر مصرفی خواهد بود (شکل 19-2).
(الف)                                    (ب)
    (ج)
شکل ۱۹-۲-در اندازه گیری شدت جریان های کم-مقدار جریان خوانده شده بر تعداد حلقه ها برابر با شدت جریان مدار خواهد بود.
۲-۵-۲-دستور کار شماره ی ۳: آزمایش سالم بودن سیم پیچ کمپرسور بسته
وسایل و ابزار موردنیاز: مولتی متر یا اهم متر، فازمتر، انبردست، پیچ گوشتی و یک کمپرسور مستعمل.
مراحل انجام کار
۱- در جعبه ی اتصال برق کمپرسور را باز کنید.
۲- سلکتور مولتی متر را بر روی اهم (K10R×) قرار دهید و عقربه ی آن را بر روی صفر تنظیم کنید.
۳- یکی از سیم های رابط اهم متر را به بدنه ی کمپرسور (به نقطه ای که رنگ نداشته باشد) و سیم دیگر رابط را به ترتیب به ترمینال های مشترک (C)، رانیننگ (R) و استارت (S) کمپرسور وصل کنید. در صورتی که در سه حالت عقربه اهم متر منحرف نشود سیم پیچ کمپرسور اتصال بدنه ندارد (شکل 20-۲).
۴- سلکتور اهم متر را بر روی درجه ی 1R× قرار دهید و صفر آن را تنظیم کنید.
۵- یکی از سیم های رابط اهم متر را به ترمینال C و سیم رابط دیگر را اوّل به ترمینال S (شکل ۲۱-۲-الف) و سپس به ترمینال R کمپرسور (شکل ۲۱-۲-ب) وصل کنید. در دو حالت بایستی عقربه ی اهم متر منحرف شود و مقدار مقاومت بین C-R کم تر از مقاومت بین C-S باشد.
4Ω < 11ΩRC-S > RC-R ⇒
۶- یکی از سیم های رابط اهم متر را به ترمینال R و سیم رابط دیگر را به ترمینال S کمپرسور وصل کنید. در این حالت بایستی مقدار مقاومت خوانده شده از اهم متر برابر با مجموع مقاومتهای بین C-R و C-S باشد (شکل ۲۱-۲-ج).
 Ω15=  4+  11RR-S = RC-S + RC-R ⇒ RR-S =
گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید و جهت بررسی و کنترل به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.جدول 3-2 مقدار تقریبی مقاومت سیم پیچ اصلی و استارت چند نوع کمپرسور بسته را نشان می دهد. این مقادیر برای تمام کمپرسورهای بسته صدق نمی کند.

قدار تقریبی مقاومت سیم پیچ اصلی و کمکی چند نوع کمپرسور تک فاز بسته